frame

最遲1月去多倫多 搵人夾錢分租

以前同人夾過 中過伏
想係香港揾定 唔洗煩

我: 26男 多倫多 最好近city

發表評論

粗體斜體加刪除線Ordered list無序列表縮排凸出
顏色
表情符號
圖片
Attach image
靠左對齊置中對齊靠右對齊切換 HTML 視圖切換全頁切換燈號
將圖片/文件丟到垃圾桶